XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego

ORGANIZATOR
Klub Myśli Twórczej „LAMUS” w Gorzowie Wlkp.

PATRONAT
Zarząd Główny Związku Literatów Polskich

CELE KONKURSU

 • odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich;
 • inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej;
 • stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości;
 • upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów gorzowskich – Zdzisława Morawskiego,
 • promowanie środowiska twórczego i miasta Gorzowa.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział zarówno członkowie związków twórczych, jak i osoby nie zrzeszone.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich w jednej lub obu kategoriach:
  • poezja – do 3 utworów;
  • proza – do 3 utworów (nowela, opowiadanie); jeden tekst prozatorski nie może przekroczyć 20.000 znaków.
 3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac.
 4. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 5. Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie w 4. egzemplarzach, opatrzone     godłem), należy nadesłać na adres:KLUB MYŚLI TWÓRCZEJ „LAMUS”, ul. Sikorskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
 6. Na kopercie należy umieścić dopisek „KONKURS LITERACKI”.
 7. Nazwisko, imię, dokładny adres, telefon, adres e-mail należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem).
 8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

TERMINY

 1. Konkurs ogłoszony zostaje w styczniu 2009r.
 2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 lipca 2009r. (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2009r.

NAGRODY

 1. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora.
 2. Laureaci konkursu otrzymują dyplom okolicznościowy oraz nagrody pieniężne, w każdej kategorii, w wysokości:
  • I nagroda – 1.600,-PLN
  • II nagroda – 1.100,-PLN
  • III nagroda – 700,-PLN
  • dwa wyróżnienia po – 300,-PLN
 3. Organizatorzy nagród nie wysyłają – należy je odebrać osobiście.
 4. Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie sygnowanym przez organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pierwszeństwa druku, bez honorarium dla autora.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród; organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
 2. W sprawach spornych, ostateczna decyzja należy do organizatorów.
Więcej o: , , ,

Skip to content