Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie woj.łódzkiego

Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie woj.łódzkiego

Tylko do 15 maja br. samorządowe instytucje kultury (domy, ośrodki kultury, muzea i biblioteki) z województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, mogą składać w Łódzkim Domu Kultury propozycje projektów kulturalnych licząc na dofinansowanie!

16 kwietnia 2014 r. Łódzki Dom Kultury ogłosił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego.

W tym roku ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczy realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z: unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności. Celem realizacji zadań jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak:

  • domy i ośrodki kultury,
  • muzea
  • biblioteki,

które zamierzają zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2014 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 500 000 zł. Maksymalna kwota udziału finansowego Łódzkiego Domu Kultury we współorganizowanym projekcie może wynieść do 15 000 zł. Udział finansowy Łódzkiego Domu Kultury we współorganizowanym projekcie nie może przekroczyć 80% całkowitej wartości projektu. Finansowy wkład własny Instytucji wyłonionej naborze nie może być niższy niż 20% całkowitej wartości projektu.

Projekty w ramach współorganizacji muszą odpowiadać jednemu z poniższych działań:

DZIAŁANIE I

Wydarzenia artystyczne: festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty, wystawy, spektakle oraz wydawnictwa.

DZIAŁANIE II

Edukacja kulturalna rozumiana jako zadania edukacyjne, animacyjne, interdyscyplinarne lub skoncentrowane na jednej dziedzinie sztuki oraz zadania poprawiające i ułatwiające dostęp do kultury.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – DO 15 MAJA 2014 r.

Jedna Instytucja może złożyć maksymalnie 1 wniosek. Wnioski należy składać w Łódzkim Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, w pokoju 218 (Sekretariat Dyrektora ŁDK), w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty (z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Współorganizacja 2014”) w terminie do 15 maja 2014 r.

Pełny Regulamin i wzory załączników znajdują się na stronach internetowych: www.regionkultury.pl, www.ldk.lodz.pl.Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Skip to content