VII Edycja Międzywojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „ZaWieruszone w szufladzie”

Wieruszowski Dom Kultury,
Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej „Nadwrażliwi”
przy współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną i Biblioteką Powiatową.
Wsparcie finansowe Gminy Wieruszów oraz Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.
VII Edycja Międzywojewódzkiego Konkursu Poetyckiego
„ZaWieruszone w szufladzie”

Cele konkursu to: pobudzenie wrażliwości poetyckiej, łowienie talentów, promocja wartościowej twórczości.

Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich poetów mieszkających w województwach: łódzkim, wielkopolskim, śląskim i opolskim.
 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
 3. I – dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat,
 4. II – młodzież w wieku 16-20 lat,
 5. III – osoby powyżej 20 lat.
 6. IV – Lokalni Poeci z powiatu wieruszowskiego w trzech powyższych kategoriach wiekowych
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie (lub czytelnym rękopisie) zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy – różnych lub tworzących całość. Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.
 9. Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym (pseudonim). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, ewentualnie e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.
 10. Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.
 11. Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:
  Wieruszowski Dom Kultury
  ul. Rynek 8/9
  98-400 Wieruszów
 12. Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
 13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Terminy:

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 10 sierpnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizator powiadomi tylko laureatów (listownie, mailem lub telefonicznie). Protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora po rozstrzygnięciu konkursu
  do 10 września 2013 roku
 3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i noclegów laureatów.

Nagrody:

 1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
 3. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.
 4. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie dokumentującym plon konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. (62) 7841 080 lub mailowo: wdkwieruszow@o2.pl

Więcej o: , ,

Skip to content