VI edycja Międzywojewódzkiego Konkursu Poetyckiego Moja szuflada

Wieruszowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej „Nadwrażliwi”, przy współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną i Biblioteką Powiatową w Wieruszowie, przy wsparciu finansowym Województwa Łódzkiego, Gminy Wieruszów oraz Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ogłaszają VI edycję Międzywojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Moja szuflada”.

Cele konkursu:

 • pobudzenie wrażliwości poetyckiej,
 • łowienie talentów,
 • promocja wartościowej twórczości.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich poetów mieszkających w województwach: łódzkim, wielkopolskim, śląskim i opolskim.
 2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
  • I – dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat,
  • II – młodzież w wieku 16-20 lat,
  • III – osoby powyżej 20 lat,
  • IV – lokalni poeci z powiatu wieruszowskiego w trzech powyższych kategoriach wiekowych.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie (lub czytelnym rękopisie) zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy – różnych lub tworzących całość. Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.
 5. Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym (pseudonim). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, ewentualnie e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.
 6. Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.
 7. Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:
  Wieruszowski Dom Kultury
  ul. Rynek 8/9
  98-400 Wieruszów
 8. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
 9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Terminy:

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 września 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w październiku podczas Festiwalu Działań Nieobojętnych „Spoza chmur”
 3. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizator powiadomi tylko laureatów (listownie, mailem lub telefonicznie). Protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora po rozstrzygnięciu konkursu.
 4. Organizator nie zwraca kosztów podróży i noclegów laureatów.

Nagrody:

 1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
 3. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.
 4. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie dokumentującym plon konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. (62) 784 10 80 lub mailowo: wdkwieruszow@o2.pl.

Więcej o: , , ,

Skip to content