Promocja literatury i czytelnictwa

Sprawozdanie

Od 17 marca do 30 kwietnia 2014 można składać wnioski w priorytecie Partnerstwo publiczno-społeczne w programie Promocja literatury i czytelnictwa.

O dofinansowanie w wysokości do 10 000 zł do 30 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które nawiążą współpracę z biblioteką publiczną i podpiszą z nią umowę określającą warunki współpracy umożliwiające realizację określonego zadania.

Strategicznymi celami priorytetu są:

 • aktywizacja lokalnej społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie;
 • wzmocnienie znaczenia biblioteki publicznej jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej.

Jak wynika z regulaminu priorytetu, opublikowanego na stronie resortu kultury, główny nacisk w ramach priorytetu zostaje położony na kompleksowe projekty kulturalne, których celem jest wzmocnienie społecznej funkcji bibliotek i integracja środowisk lokalnych. Projekty istotne dla realizacji celów priorytetu powinny:

 • Wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją (temat, formuła, odbiorcy).
 • Zawierać syntetyczne przedstawienie powodów, dla których należy zdaniem wnioskodawcy zrealizować zadanie.
 • Wykorzystywać najciekawsze zjawiska literackie i wpisywać je w możliwie szerokim kontekście w realizowane projekty, uwzględniając jednocześnie przemiany w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.

W ramach priorytetu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań integrujących biblioteki i społeczności lokalne, przy czym każde zadanie musi zawierać trzy elementy:

 • zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu spójnych ze sobą działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie jednego, jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę wśród członków lokalnej społeczności („święto biblioteki”).

Realizacja zadania powinna odbyć się na terenie kraju w tym roku. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 90% budżetu przedstawionego we wniosku. Dofinansowanie ma charakter celowy i można je wydać jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w wykazie kosztów kwalifikowanych, m.in. są to:

 • obsługa administracyjna i finansowa zadania (maksymalnie 10% dofinansowania),
 • wynagrodzenia twórców, wykonawców, prelegentów i innych osób biorących udział w realizacji zadania,
 • prawa autorskie,
 • najem pomieszczeń, sprzętu i urządzeń,
 • projektowanie, wykonanie i montaż wystaw i scenografii,
 • noclegi i transport.

W ramach zadania nie można finansować:

 • prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów,
 • pokrywać kosztów zakupu środków trwałych.

Wnioski należy składać przez system EBOI. Priorytetem zarządza Instytut Książki, który ma do rozdania 500 000 zł. Program Ministra Promocja literatury i czytelnictwa będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020.

Więcej o: ,

Skip to content