Opinia gimnazjalistów o nowych technologiach w bibliotece

Nasza biblioteka prowadząc działalność biblioteczno-informacyjną, spełnia funkcje, które przypisane są bibliotekom od zawsze. Wykorzystując natomiast nowoczesne metody pracy, nowoczesne technologie, nowoczesne narzędzia, ciągle poszukuje efektywnych sposobów udostępniania swoich zbiorów, szczególnie dla młodych czytelników.

Rozwój nowoczesnych technologii, spowodowały potrzebę poznania oczekiwań, jakie miałaby spełniać dzisiejsza biblioteka, szczególnie dla ludzi młodych. Chcąc uzyskać jak najlepsze rezultaty naszej pracy przeprowadziliśmy badania wśród gimnazjalistów. Pytania dotyczyły opinii o funkcjonowaniu bibliotek, potrzeb informacyjnych oraz nowoczesnych technologii w bibliotekach. Ankieta stała się źródłem informacji o bibliotece, preferencjach, oczekiwaniach i jej wizerunku wśród gimnazjalistów. Szczególny nacisk położono na zaspokojenie potrzeb informacyjnych i dostęp do nowoczesnych źródeł informacji oraz formy i metody wyszukiwawcze, preferowane przez gimnazjalistów.

Ankiety rozprowadzono wśród gimnazjalistów klas I-III Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.

Na pytanie czy często odwiedzasz bibliotekę?

 • 20 % uczniów odpowiedziało często
 • 64 % rzadko
 • 16 % wcale

Na pytanie: czy jako uczeń byłeś/byłaś w bibliotece innej niż szkolna?

 • Tak odpowiedziało 86 %, a 14 % nigdy było w innej bibliotece niż szkolna

Z czym kojarzy Ci się biblioteka?

 • Aż 58% ankietowanych odpowiedziało, ze biblioteka kojarzy im się wyłącznie z wypożyczaniem książek
 • 25% uczniów stwierdziło, ze biblioteka kojarzy im się z czytaniem.
 • tylko nieliczna grupa – 10 % uczniom biblioteka kojarzy się z dostępem do Internetu
 • 7% ankietowanych uważa bibliotekę za centrum informacji

Jeśli chodzi o zasady korzystania z biblioteki większość respondentów bo 75% zna zasady natomiast 25% nie.

Umiejętność posługiwania się katalogami tradycyjnymi w bibliotece posiada 41% ankietowanych natomiast nie posiada 13% a w przypadku 46% -bywa różnie.

Katalogami komputerowymi umie się posługiwać 40% uczniów, a brak takich umiejętności występuje u 32% ankietowanych , natomiast bywa różnie u 28%.

Odpowiedzi te ujawniają konieczność prowadzenia lekcji bibliotecznych z doskonalenia umiejętności korzystania z katalogów zarówno tradycyjnych jak i zautomatyzowanych.

Z jakich źródeł informacji najczęściej korzystasz w bibliotece?

 • Największa liczba badanych 56% korzysta z książek, 25% z Internetu
 • 19% nie korzysta w ogóle

Czy wiesz co to jest biblioteka cyfrowa?

 • Tak odpowiedziało 39%
 • aż 61 % odpowiedziało, ze nie wie

Na pytanie czy słyszałeś/słyszałaś kiedyś o bibliotece o nazwie Mediateka?

 • Aż 87 % badanych odpowiedziało, ze nie
 • znikoma ilość tylko 13% słyszało o Mediatece

Z przeprowadzonych badań wynika, że 75% gimnazjalistów korzystałoby z biblioteki on-line (w Internecie) 25 % nie ma zdania na ten temat.

Co twoim zdaniem należy zmienić w zakresie funkcjonowania biblioteki, aby usprawnić dostęp do informacji?

Na to pytanie odpowiedzi były następujące:

 • 32% uczniów zwiększyłaby ilość sprzętu komputerowego
 • 33% uważa, że należy udostępnić Internet
 • 30% stwierdziło, ze należy zakupić więcej książek
 • znikoma ilość badanych uważa, by zwiększyć ilość lekcji bibliotecznych -5 %

Ostatnie pytanie dotyczyło wizji biblioteki w przyszłości. Większość gimnazjalistów, bo 80% uważa, ze biblioteka w przyszłości powinna być zautomatyzowana.

Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzona ankieta dostarczyła cennych wniosków i potwierdziła przypuszczenia, ze biblioteki powinny iść w kierunku przeobrażania się w nowoczesne centra informacji, wykorzystujące najnowsze technologie informacyjne, oprogramowanie i dostęp do Internetu. Obserwuje się, na podstawie prowadzonych statystyk w bibliotekach publicznych spadek czytelników do lat 15. Badania ankietowe potwierdziły konieczność komputeryzacji bibliotek i automatyzacji procesów bibliotecznych i wprowadzenia nowych technologii.

Opierając się na wynikach ankiet, należy zadbać w przyszłości o odpowiednią edukację biblioteczną, która pozwoliłaby młodym czytelnikom korzystać z programów wyszukiwawczo-informacyjnych w bibliotece przez Internet. Biblioteki powinny przechodzić z tradycyjnego sposobu udostępniania zbiorów na system komputerowy. Taki system wypożyczania zbiorów jest najbardziej preferowany przez młodych użytkowników.

Reasumując, na podstawie uzyskanych wyników badań należy stwierdzić, że istnieje zapotrzebowanie na wprowadzenie nowoczesnych technologii w bibliotece i umiejętność ich zastosowania w praktyce, co zwiększy atrakcyjność oferty bibliotek i przyciągnie młodego użytkownika.

Więcej o: , ,

Skip to content